WhatsApp

Toptanara - Türkiye'nin En Büyük B2B Toptan Satış Plarformu

Türkiye'nin En Büyük B2B Toptan Satış Plarformuna Hoşgeldiniz

ALICILAR İÇİN  

KURUMSAL ÜYELİK SÖZLEŞMESİ  

 1. TARAFLAR  

1.1. İşbu Alıcılar İçin Kurumsal Üyelik Sözleşmesi ("Sözleşme") Kuştepe Mah. Mecidiyeköy Yolu Cad. No: 12 Trump Towers Kule Kat: 4 Daire: 405 İç Kapı No: 221 Şişli / İstanbul adresinde bulunan TOPTANARA E-TİCARET YAZILIM TEKNOLOJİLERİ A.Ş. ("Toptanara") ile işbu Sözleşme'yi elektronik ortamda onaylayacak olan üye ("Üye") arasında akdedilmiştir.  

 1. SÖZLEŞME'NİN AMACI VE KAPSAMI  

2.1. İşbu Sözleşme’nin amacı, www.toptanara.com alan adlı çevrimiçi elektronik ticaret platformu (“Websitesi”) üzerinde Toptanara ya da Toptanara’nın belirlediği iş ortağı tarafından sunulan hizmetlerden, alıcı üyelerin (“Üye”) yararlanmasına ilişkin şartların ve Toptanara ile Üye’nin hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesidir.  

2.2. Toptanara’nın sahibi olarak işletmekte olduğu Websitesi sanal pazaryeri olup, Toptanara, Websitesi'nde yer alan herhangi bir ürün/ hizmetin satıcısı konumunda değildir, 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun (“E-Ticaret Kanunu”) uyarınca başkalarına ait iktisadi ve ticari faaliyetlerin yapılmasına elektronik ticaret ortamını sağlayan bir aracı hizmet sağlayıcıdır.  

2.3. Üye, Websitesi’nde E-Ticaret Kanunu uyarınca hizmet sağlayıcı olarak ürün/hizmet satışı yapan satıcıların (“Satıcı”) ürün/hizmetlerini alıcı sıfatıyla satın alacaktır. Üyeler ile Satıcılar arasındaki alım satım ilişkisi işbu Sözleşme’nin kapsamına girmemektedir. Toptanara'nın Satıcı ve Üye arasındaki satım ilişkisinden kaynaklanan hiçbir sorumluluğu bulunmamaktadır.  

2.4. Üye’nin yaptığı işlemler, ticari ve mesleki amaçlarla alım satım işlemleridir. Bu kapsamda Üye ilgili işlemlerinin 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun'un kapsamına girmeyeceğini kabul ve taahhüt eder.  

 1. TANIMLAR  

3.1.        İşbu Sözleşmede;  

3.1.1. Hizmet: Üye ve Satıcılar'ın işbu Sözleşme içerisinde tanımlı olan alım-satım işlemleri de dahil iş ve işlemlerini gerçekleştirmeleri ve/veya ürün/hizmetlerini yayınlamaları amacıyla Toptanara tarafından ücret karşılığında veya ücretsiz olarak Websitesi’nde sunulan tüm uygulamaları,  

3.1.2. Mağaza Para Puanı: Websitesi'nde aynı zamanda Satıcı sıfatıyla faaliyet gösteren ve Sanal Mağaza sahibi olan Üyeler'in, Sanal Mağazaları'ndan yaptıkları satışlardan elde ettikleri bakiyelerini, Websitesi'nde yapacakları alımlarda kullanmalarını sağlayan ve para yerine geçen puanı,  

 3.1.3.  Sanal Mağaza: Toptanara’nın Websitesi üzerinde Toptanara prosedür ve kurallarına uygun olarak Satıcılar'a tahsis etmiş olduğu ve Satıcılar'ın bir   ya da birden fazla ürün ve/veya hizmetin satışına yönelik içerik ve görsellerden oluşan ilanlarını yayınlayabilme imkânına sahip oldukları sanal alanı ifade eder.  

 1. ÜYELER'İN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ VE SATIN ALMA KOŞULLARI  

4.1. Üye olabilmek için, öncelikle işbu Sözleşme'nin elektronik ortamda onaylanması ve Üye’nin vergi kimlik numarasını üyelik sayfasındaki ilgili alana girmesi gerekmektedir. Şüpheye mahal vermemek adına, Toptanara’nın Üye'nin başvurusunu sebep göstermeksizin reddetme ve/veya ek bilgi-belge talep etme hakkı saklıdır. Üye, hesap bilgileri sayfasında bulunan üyelik formunu, eksiksiz ve gerçeğe uygun şekilde dolduracaktır. Başvuru sırasında Üye tarafından gerçeğe uygun olmayan bilgilerin verilmesi nedeniyle doğabilecek tüm zararlardan bizzat Üye sorumlu olacaktır. Tüzel kişi Üye adına işlem yapmaya yetkili kişiler kayıt esnasında ilgili formda bildirilecek ve bu kişilerin yapacağı her türlü işlem Toptanara nezdinde Üye'yi temsilen yapılmış kabul edilecektir.   

4.2. Üye'nin başvuru esnasında bildirmiş olduğu e-posta adresine ve cep telefonu numarasına, kimlik doğrulama amacıyla bir kod veya doğrulama bağlantısı gönderilecektir. Üye tarafından 24 (yirmi dört) saat içerinde doğrulanmayan e-posta adresleri ve cep telefonu numaraları Toptanara tarafından kabul edilmeyebilir. Üye, söz konusu doğrulamayı yapmasının ardından, ilgili e-posta adreslerinin ve cep telefonu numaralarının kendi ticari işletmesine özgülenmiş ticari işletmenin iletişim bilgileri olduğunu ve bunlardan yapacağı doğrulama ve iletişimin kendi sorumluluğunu doğuracağını kabul ve taahhüt eder. Üye ayrıca, üyelik işlemi yapılan tüzel kişiliği temsil etmeye ve bağlı kılmaya yetkili olduğunu kabul ve taahhüt eder.  

4.3. Üye, şifre ve kullanıcı adının güvenliği ve gizliliğini sağlamaktan ve kendi profili üzerinden giriş yapılarak gerçekleştirilen tüm işlemlerden bizzat ve münhasıran sorumludur.  

4.4. Üye, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini ve kişisel verilere hukuka aykırı olarak erişilmesini önlemek ve kişisel verilerin muhafazasını sağlamak amacıyla, uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli her türlü teknik, idari ve fiziki tedbiri almak zorundadır ve bu önlemlerin alınmasından sorumludur. Ek olarak, Üye, Websitesi’ni kendi veya

üçüncü bir kişi adına, bir veri tabanı, kayıt veya rehber yaratmak, kontrol etmek, güncellemek, değiştirmek ve diğer üyelerin kişisel bilgilerine erişmek ve başka bir sisteme indirmek amacıyla kullanmamayı kabul, beyan ve taahhüt eder. Üye, bu madde hükmünü ihlal etmesi halinde Sözleşme'nin Madde 7.6'sının uygulanacağını kabul eder.  

4.5. Üye, Toptanara ve Toptanara'nın yetkilendirdiği üçüncü kişiler tarafından, Websitesi, e-posta, çağrı merkezi, telefon, SMS (kısa mesaj) ve diğer her türlü iletişim kanalları aracılığıyla kendisine gönderilecek her türlü bilgilendirme, reklam, tanıtım ve pazarlama içerikli iletiye ve yapılacak diğer  her türlü bildirime onay verdiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.  

 

4.6. Üye, Websitesi üzerinde gerçekleştirdiği işlemlerde ve yazışmalarda, Sözleşme'nin hükümlerine, Websitesi'nde belirtilen tüm koşullara, yürürlükteki mevzuata ve ahlak kurallarına uygun olarak hareket edeceğini kabul ettiğini beyan eder. Üye'nin Websitesi dâhilinde yaptığı işlem ve eylemlere ilişkin hukuki ve cezai sorumluluk kendisine aittir.  

4.7. Üye, Websitesi üzerinden herhangi bir Satıcı'dan ticari ve mesleki amaçlarla yapacağı alımlarda akdedilecek satış sözleşmelerinde Toptanara’nın taraf olmadığını; kendisine karşı sadece Satıcı'nın yürürlükteki mevzuat kapsamında sorumlu olduğunu kabul ve beyan eder. Bu çerçevede, sipariş edilen ürünler ve satış ilişkisinden doğan konularda (faturalandırma, satış sonrası gereksinim duyulan servis hizmeti vs.) Üye’ye karşı Satıcı bizzat ve münhasıran yürürlükteki mevzuat kapsamında sorumludur.  

4.8. Üye tarafından siparişi verilirken bildirilen kişiler tarafından ürünlerin teslim alınması ve teslimi gösterir belgede hasarlı teslime ilişkin bir kayıt olmaması durumunda, Üye, ürünlerin kendisine teslim edilmediği, eksik veya hasarlı teslim edildiği iddialarında bulunamaz.   

4.9. Toptanara, her bir ürün kategorisi için bir seferde sipariş verilebilecek asgari miktarları belirlemektedir. Satıcılar, belirtilen asgari satış miktarının altında kalan siparişleri kabul etmemektedirler. Üye'nin ürünleri sipariş ederken asgari satış miktarının üzerinde sipariş vermesi ancak sipariş sonrasında bu miktarın asgari satış miktarının altına düşmesi sonucunda Satıcı tarafından Üye'nin siparişi tamamen iptal edilebilecek ve teslim edilmiş ürünlerin iadesi talep edilebilecektir.  

4.10. Üye, Ödeme Koruma Sistemi'ne ilişkin tüm hüküm ve şartlara Websitesi üzerinden erişim sağlayarak bunları anladığını, bunlara uygun davranacağını kabul eder ve Toptanara'yı söz konusu işlemleri gerçekleştirebilmesi için yetkilendirir.   

4.11. Üye, satın almış olduğu ürün/hizmet bedelini, Üye'nin verdiği onaya dayanılarak, ödeme işleminin Satıcı tarafından başlatıldığı ve Üye'nin hesabının borçlandırılarak Satıcı’ya ödemenin aktarımını sağlayan, uygulama usulleri Websitesi’nde belirtilen otomatik tahsilat sistemi olan Doğrudan Borçlandırma Sistemi ile ödemeyi tercih etmesi durumunda, banka ile gerekli anlaşmaları yapar ve Toptanara’yı ödeme konusunda yetkilendirir. Üye, Toptanara’nın, Üye ve Satıcı arasındaki sözleşmeye ve bundan doğabilecek ihtilaflara taraf olmadığını, Toptanara'nın sorumluluğunun ise alım satıma ilişkin fatura ödeme bilgilerini bankaya iletmekten ibaret olduğunu bildiğini kabul ve beyan eder.  

4.12. Üye'nin sipariş ettiği ürünlere ilişkin teslimat koşulları, Websitesi’nde yer almaktadır. Üye, Toptanara’nın, Üye ve Satıcı arasındaki sözleşmeye ve bundan doğabilecek ihtilaflara taraf olmadığını, sipariş ettiği ürünlerin teslimatına ilişkin süreçlerde Satıcı’yı veya ilgili kargo şirketini muhatap alabileceğini bildiğini kabul ve beyan eder.  

 1. AYIPLI MALLARIN İADESİ  

5.1. Üye, verdiği siparişe konu mal/hizmeti teslim almadan önce muayene edecek; ezik, kırık, ambalajı yırtılmış vb. hasarlı ve ayıplı ürünü kargo şirketinden veya Satıcı'dan teslim almayacaktır. Ürünün tesliminden sonra ise sipariş iptali ve ürün iadesi mümkün değildir.  

5.2. Üye'nin teslim aldığı üründe bir ayıp olması halinde, Üye ürünü Satıcı'ya iade edebilecektir. Üye'nin teslim aldığı ürünün ayıplı olduğu açıkça belli ise ürünün teslim alındığının Üye tarafından veya otomatik olarak onaylanmasından itibaren 2 (iki) gün içinde Üye durumu ihbar edecektir. Üründeki ayıp teslimat sırasında açıkça belli değilse ürünün teslim alındığının Üye tarafından veya otomatik olarak onaylanmasından itibaren 8 (sekiz) gün içerisinde ancak her hâlükârda siparişin kargoya verilmesinden ("Üye Teslim" ise ürünün teslim alınması için hazır edildiği bilgisinin verilmesinden ve "Satıcı Teslim" ise malın teslim edilmesinden) itibaren 11 (on bir) gün içerisinde ihbar edebilecektir. İhbar koşuluna uyulmaması durumunda Üye Satıcı'ya karşı ayıba karşı sorumluluk iddiasında bulunamaz. Ayıp ihbar süresinin kullanılması için Websitesi üzerinden yapılacak ihbar yeterli olup, ürünlerin bu sürede Satıcı'ya ulaştırılması gerekmez.  

5.3. Üye'nin ayıp ihbarında bulunmasından itibaren 5 (beş) gün içerisinde, Satıcı'nın seçtiği gönderim türüne göre; ilgili ürünleri Satıcı'ya gönderilmek üzere kargoya vermesi veya Satıcı'nın teslim alması için hazır etmesi veya Satıcı'ya teslim etmesi gerekmektedir.  

5.4. Üye'nin ayıplı ürünü süresi içinde iade etmesi halinde Satıcı, iade kargo bilgisinin sisteme girilmesini ve/veya kendisine ulaşmasını takip eden 14 (on dört) gün içinde Üye'nin talebini yerine getirecek ve/veya talebe göre aldığı ücreti aynen iade edecektir.   

5.5. Malın ayıplı çıkması sebebi ile Üye tarafından iade edilen ürünler, aynı gönderim yöntemi ile iade edildiği takdirde iadeye ilişkin gönderim masrafları da Satıcı'ya ait olacaktır.   

5.6.         Siparişi verilen ürünün kişiye özel üretilmesi, renk tercihi yapılması durumunda sipariş iptal ve ürün iade edilemez.  

 1. TOPTANARA'NIN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ  

6.1. Toptanara, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) uyarınca veri sorumlusu sıfatıyla üyelik işlemi esnasında ve üyelik boyunca temin edilen Üye’ye ait kişisel ve ticari bilgileri kaydedebilecek, saklayabilecek, güncelleyebilecek, Kişisel Verilerin Korunması Politikası’nda belirtilen kişilere açıklayabilecek, devredebilecek, sınıflandırabilecek ve KVKK’da sayılan şekillerde işleyebilecektir. Toptanara’nın, bu bilgileri Hizmetler’in tam ve gereği gibi işletilmesi için gereken uygulamaların yürütülmesi, istatistiki değerlendirmelerin yapılması, kendisinin ve iş ortaklarının faaliyetlerinin, uygulamalarının reklamı, pazarlanması, ilanı ve sair amaçlarla kullanabileceği ve tahsilat yöntemleri kapsamında gerekli analizlerin yapılabilmesi adına bankalarla paylaşılması da dâhil olmak üzere belirtilen sebeplerle sınırlı olmak kaydıyla verileri üçüncü kişilere açıklayabileceği Üye tarafından kabul, beyan ve taahhüt edilmektedir. Bu anlamda Üye, kendine ait bilgilerin Toptanara tarafından işbu madde hükmüne göre kullanılıp saklanmasına rıza göstermektedir.  

6.2. Toptanara, Üye tarafından üyelik işlemi esnasında ve üyelik boyunca temin edilen kişisel ve ticari bilgileri güvenli bir ortamda saklayacaktır.  6.3. Toptanara, E-Ticaret Kanunu uyarınca yalnızca "aracı hizmet sağlayıcıve 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve

Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun uyarınca "yer sağlayıcıolması sebebiyle, Websitesi'nde yer alan ve Satıcılar tarafından yayınlanmamış hiçbir ürün, görsel, yazılı veya sair içeriğin gerçekliğinden, güvenilirliğinden, doğruluğundan ya da hukuka uygunluğundan sorumlu değildir ve söz konusu içeriklerin doğruluğunu kontrol etme gibi bir yükümlülüğü bulunmamaktadır. Toptanara, böyle bir yükümlülüğü olmamasına rağmen ve takdiri tamamen kendisine ait olmak üzere, söz konusu içerikleri dilediği zaman kontrol etme ve gerekli görürse erişime kapatma ve silme hakkına sahiptir. Böyle bir kapatma ya da silme durumunda Üye, her ne isim altında olursa olsun Toptanaa'dan herhangi bir tazminat talep edemez.   

6.4. Toptanara, yürürlükteki mevzuat uyarınca kanunen yetkili makamların talebi halinde veya Üye ile Satıcı arasında çıkan uyuşmazlıklarda tarafların yasal haklarını kullanabilmeleri amacıyla, Üye'nin Toptanara nezdinde bulunan bilgilerini söz konusu makamlarla ve kişilerle paylaşabilir.   

6.5. Toptanara'nın (i) bir işlemin çalıntı bir kredi kartı ile gerçekleştirildiğini veya işlemin suç işleme amacıyla bir araç olarak kullanıldığını veya (ii) Websitesi'ndeki ürün, hizmet veya kategorilerin tanıtımları için düzenlediği veya Toptanara’nın sözleşme ilişkisi içerisinde olduğu üçüncü kişiler tarafından düzenlenen kampanyaların ve bu kapsamda üretilen kuponların, hediye çeklerinin veya puanların kötüye kullanıldığını tespit etmesi halinde, Toptanara söz konusu işlemi derhal iptal edebilir ve üyeliği askıya alabilir.  

6.6. Toptanara, ürün/hizmet satışından doğan ödemelerin Doğrudan Borçlandırma Sistemi ile yapılabilmesini sağlamak üzere bankalar ile anlaşmalar yaparak sistemi Üye ve Satıcılar'ın kullanımına sunabilir.  

 1. SÖZLEŞME'NİN SÜRESİ, FESHİ VE TAZMİNAT  

7.1. İşbu Sözleşme, Üye tarafından elektronik ortamda onaylanmakla yürürlüğe girecek ve Üye için bağlayıcı olacak olup, yürürlük tarihinden itibaren belirsiz süreli olarak geçerlidir.  

7.2. Taraflar, herhangi bir sebebe dayanmaksızın ve tazminat ödeme yükümlülüğü altında bulunmaksızın, yazılı olarak bildirimde bulunmak kaydıyla işbu Sözleşme'yi her zaman feshedebilir.  

7.3. Taraflar'dan birinin iflas etmesi, acze düşmesi, konkordato teklifinde bulunması, kayyum atanması, tasfiyeye girmesi veya hakkında fesih davası açılması hallerinde, Sözleşme kendiliğinden sona erecektir.  

7.4. Taraflar işbu Sözleşme ve eklerinde yer alan hüküm ve şartların her birinin esaslı olduğunu ve bu hüküm ve şartlara aykırılık halinde Toptanara'nın Sözleşme'yi derhal fesih hakkı bulunduğunu kabul eder. Bunların yanında Toptanara, Sözleşme'yi feshetme hakkını kullanmasa dahi, söz konusu aykırılık hallerinde Toptanara Hizmetler’i geçici olarak durdurma ve askıya alma hakkına her zaman sahip olacaktır.  

7.5. Üye, Toptanara aleyhine herhangi bir yasal takibin başlatılması veya kanunen yetkili makamlar tarafından herhangi bir bilgi veya belgenin talep edilmesi halinde gerekli tüm bilgi ve belgeleri derhal temin edecektir.  

7.6. Üye, işbu Sözleşme'nin hükümlerinden birini ihlal etmesi sebebiyle Toptanara'nın doğrudan veya dolaylı olarak uğramış olduğu her türlü zararı, kaybı, masrafı, gideri ve üçüncü kişilerin taleplerini Toptanara'nın herhangi bir makama başvurmasına gerek olmaksızın ve ilk talebi üzerine, tamamen ve derhal tazmin etmekle yükümlüdür. Toptanara'nın söz konusu hakkını kullanması Toptanara'nın Sözleşme'yi feshedip feshetmemesinden bağımsızdır ve Toptanara Sözleşme'yi feshetmeksizin söz konusu tazminata hak kazanır.  

 1. SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİKLERİ VE BİLDİRİMLER  

8.1. Üye, işbu Sözleşme ve eklerini elektronik ortamda onaylayarak, Sözleşme’ye taraf ve Sözleşme'nin hükümleriyle bağlı olacaktır. Toptanara, işbu Sözleşme ve eklerini tek taraflı olarak herhangi bir zamanda değiştirme hakkına sahiptir.  

8.2. Söz konusu Sözleşme değişiklikleri Toptanara tarafından Üye'nin Websitesi’ne üye olurken bildirdiği elektronik posta adresine değişikliğe ilişkin

bildirim gönderilmesi veya Websitesi'nde değişikliğin yayınlanması yoluyla yapılabilir. İşbu Sözleşme’nin değişen hükümleri, ilan edildikleri tarihte geçerlilik kazanacak, geri kalan hükümler aynen yürürlükte kalarak hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecektir.  

8.3. Toptanara Sözleşme'nin imza tarihinden sonra meydana gelen mevzuat değişiklikleri gereği yapmak zorunda olduğu Sözleşme değişikliklerini Üye'ye bildirmekle yükümlü değildir.   

8.4.       Websitesi üzerinde sunulacak olan Hizmetler’in ve Toptanara tarafından uygulanan kampanyaların detayları Toptnara tarafından önceden habersiz olarak değiştirilebilecektir.   

8.5. Toptanara, Üye'nin Websitesi’ne üye olurken bildirdiği elektronik posta adresine elektronik posta veya gerekli hallerde fiziki posta adresine iadeli taahhütlü posta ile gönderilecek bildirimler aracılığıyla Üye ile iletişim kuracaktır. Üye'nin elektronik posta adresine elektronik posta gönderimi yazılı iletişim olarak kabul edilecek olup, Üye elektronik posta adresini düzenli olarak kontrol etmekle yükümlüdür.   

8.6. Üye'nin Websitesi’ne üye olurken bildirdiği iletişim bilgilerinde değişiklik olması durumunda, derhal değişikliğin yazılı olarak Toptanara’ya bildirilmesi veya değişikliğe ilişkin hesap bilgileri sayfası kayıtlarının güncellenmesi gerekmektedir. Aksi halde, Toptanara’nn Üye’nin bildirmiş olduğu son iletişim adresine yaptığı bildirimler geçerli ve bağlayıcı kabul edilecektir.  

8.7. Karşı Taraf'ın temerrüdüne, Sözleşme'nin feshine ve Sözleşme'den dönmeye ilişkin bildirimler hakkında da işbu Sözleşme'nin Madde 8.5’i uygulanacaktır.  

 1. GİZLİLİK  

9.1.          Taraflar’ın işbu Sözleşme’nin ifası sırasında birbirleri hakkında edindikleri her türlü ticari, finansal, patent ve know-how, bilgi, buluş, iş, metot, telif hakkı, marka, müşteri bilgileri ve sair tüm bilgiler “Gizli Bilgi” olarak kabul edilecek ve işbu Sözleşme süresince ve Sözleşme’nin sona ermesini takip eden 3 (üç) yıl boyunca Gizli Bilgi olarak değerlendirilecektir. Taraflar, Gizli Bilgi niteliğindeki bilgilerin gizliliğini sağlayacak ve Gizli Bilgi’nin sahibi Taraf'ın önceden yazılı onayının alınması veya söz konusu açıklamanın kanunlar veya bir mahkeme emri tarafından gerekli kılınması halleri haricinde, herhangi bir üçüncü tarafa açıklamayacaklardır. Toptanara'nın Gizli Bilgi'yi Üye ile Satıcılar arasında çıkan uyuşmazlıklarda diğer Taraf’ın yasal haklarını kullanabilmesi amacıyla ve sadece bu kapsamla sınırlı olmak üzere uyuşmazlığa taraf olabilecek diğer Taraf’a iletebilme hakkı saklıdır.  

9.2. Gizli Bilgi ve 6698 sayılı Kişisel Verilen Korunması kapsamında kişisel verilere ilişkin düzenlemeler toptanara.com Gizlilik Politikası’nda detaylı olarak yer almakta olup, Gizlilik Politikası işbu Sözleşme'nin ayrılmaz bir parçasını teşkil eder ve işbu Sözleşme'yle birlikte göz önüne alınır ve yorumlanır.  

 1. FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI  

10.1. Toptanara markası ve logosu, Toptanara mobil uygulamasının ve Websitesi'nin tasarımı, yazılımı, alan adı ve bunlara ilişkin olarak Toptanara tarafından oluşturulan her türlü marka, tasarım, logo, ticari takdim şekli, slogan ve diğer tüm içeriğin her türlü fikri mülkiyet hakkı Toptanara'nın mülkiyetindedir. Üye, Toptanara'nın veya bağlı şirketlerinin mülkiyetine tabi fikri mülkiyet haklarını Toptanara'nın izni olmaksızın kullanamaz, paylaşamaz, dağıtamaz, sergileyemez, çoğaltamaz ve bunlardan türemiş çalışmalar yapamaz. Üye, Toptanara mobil uygulamasının ve Websitesi'nin bütününü veya bir kısmını başka bir internet sitesinde izinsiz olarak kullanılamaz.  

10.2. Üye, Toptanara mobil uygulaması ve Websitesi aracılığıyla gerçekleştirdiği tüm faaliyetlerinde Toptanara'nın ve üçüncü kişilerin fikri mülkiyet haklarını ihlal etmeyeceğini beyan ve taahhüt etmektedir. Toptanara, üçüncü kişilerin veya Toptanara'nın fikri mülkiyet haklarını ihlal edecek nitelikte faaliyet gösteren Üye'nin Sözleşmesi'ni feshetme hakkını saklı tutmaktadır. Üye, bu madde hükmünü ihlal etmesi halinde Sözleşme'nin Madde

7.6’sının uygulanacağını kabul eder.  

 1. MÜCBİR SEBEP   

11.1.  Ayaklanma, ambargo, devlet müdahalesi, isyan, işgal, savaş, seferberlik, grev, lokavt, iş eylemleri veya boykotlar dahil olmak üzere işçi- işveren anlaşmazlıkları, siber saldırı, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, sisteme ilişkin iyileştirme veya yenileştirme çalışmaları ve bu sebeple meydana gelebilecek arızalar, elektrik kesintisi, yangın, patlama, fırtına, sel, deprem, göç, salgın veya diğer bir doğal felaket veya Taraflar’dan birinin kontrolü dışında gerçekleşen, kusurundan kaynaklanmayan ve makul olarak öngörülemeyecek diğer olaylar (Mücbir Sebep) Taraflar'dan herhangi birinin (Etkilenen Taraf) bu Sözleşme'den doğan yükümlülüklerini ifa etmesini engeller veya geciktirirse, etkilenen Taraf, diğer Taraf'a yazılı olarak derhal bu Mücbir Sebep'i, bununla ilgili tüm detayları ve delilleri ve bu durumun muhtemel süresini bildirmekle yükümlüdür. Etkilenen Taraf Mücbir Sebep'in sonuçlarını engellemek veya hafifletmek için makul çabayı göstermekle yükümlüdür.  

11.2. Etkilenen Taraf, bu maddede yer alan yükümlülüklerine uymuş olması kaydıyla, ifası Mücbir Sebep sonucunda engellenen veya geciken yükümlülüklerinden dolayı sorumlu tutulamaz ve bu durum işbu Sözleşme’nin bir ihlali olarak kabul edilmeyerek, ifa için gerekli olan süre, söz konusu gecikmenin süresine eşit bir süre ile uzatılır.   

 1. UYGULANACAK HUKUK VE UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ  

12.1.       İşbu Sözleşme Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına tabi olacaktır.  

12.2. İşbu Sözleşme’den kaynaklanan veya işbu Sözleşme ile bağlantılı olan her türlü ihtilaf, İstanbul Merkez (Çağlayan) Mahkemeleri ve İcra Müdürlükleri'nin münhasır yargı yetkisinde olacaktır.  

 1. MUHTELİF HÜKÜMLER  

13.1. Delil Sözleşmesi. Üye, işbu Sözleşme’den doğabilecek ihtilaflarda Taraflar'ın resmi defter ve ticari kayıtları ile Toptanara'nın veri tabanında, sunucularında tutulan e-arşiv kayıtlarının, elektronik bilgilerin ve bilgisayar kayıtlarının, bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini ve bu maddenin 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 193. maddesi anlamında delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul eder.  

13.2.       Sözleşme'nin Bütünlüğü. İşbu Sözleşme'nin ekleri, işbu Sözleşme'nin ayrılmaz bir parçasını teşkil eder ve işbu Sözleşme'yle birlikte göz  

önüne alınır ve yorumlanır. İşbu Sözleşme, Taraflar arasındaki anlaşmanın tamamını oluşturmakta ve işbu Sözleşme’nin konusuna ilişkin olarak Taraflar arasındaki sözlü veya yazılı önceki tüm taslakları, anlaşmaları, düzenlemeleri ve mutabakatı ilga etmektedir.  

13.3. Bölünebilirlik. İşbu Sözleşme’nin herhangi bir hükmünün yetkili herhangi bir mahkeme, tahkim heyeti veya idari makam tarafından tümüyle veya kısmen geçersiz veya uygulanamaz olduğu veya makul olmadığına karar verilmesi halinde, söz konusu geçersizlik, uygulanamazlık veya makul olmama ölçüsünde işbu Sözleşme bölünebilir olarak kabul edilecek ve diğer hükümler tümüyle yürürlükte kalmaya devam edecektir.   

13.4. Sözleşme'nin Devri. Üye, Toptanara'nısn önceden yazılı onayını almaksızın işbu Sözleşme’deki haklarını veya yükümlülüklerini tümüyle veya kısmen devir ve temlik edemeyecektir.   

13.5. Feragat. Taraflar'dan birinin Sözleşme'de kendisine verilen herhangi bir hakkı kullanmaması ya da icra etmemesi, söz konusu haktan feragat ettiği anlamına gelmeyecek veya söz konusu hakkın daha sonra kullanılmasını ya da icra edilmesini engellemeyecektir.  

Bu Sözleşme, Üye tarafından her bir hükmü okunarak elektronik ortamda onaylanmak suretiyle akdedilerek yürürlüğe girmiştir.  

  


PDF İNDİR

Arama